Viljan kosteus ilmatiiviissä säilönnässä

Ilmatiiviissä säilönnässä happi kuluu varastosta pääasiassa pieneliöiden hengityksen seurauksena. Hengityksen seurauksena syntyy hiilidioksidia. Hiilidioksidi happea raskaampanaRehuviljaa ostetaan lähialueelta.
Tiedustelut: 040 5571307
asettuu tornisiilon pohjalle syrjäyttäen hapen ja tornisiilossa mahdollisesti esiintyvä happi sijoittuu tornin viljattomaan yläosaan. Haitallisten pieneliöiden toiminta loppuu hapen puuttuessa. Toisaalta myös hiilidioksidi itsessään eri pitoisuuksina vähentää homesienten kasvua.

Viljan kosteus vaikuttaa hiilidioksidin muodostumiseen ja happipitoisuuden laskuun tornissa. Tutkimusten mukaan noin 25 %:n kosteudella siilon hiilidioksidipitoisuus on kohonnut noin 100 vuorokaudessa 90 prosenttiin. Alhaisemmilla kosteuspitoisuuksilla hiilidioksidin muodostus on hitaampaa. 19 %:n kosteudella hiilidioksidipitoisuus siilossa on kohonnut 50 %:iin 300 vuorokaudessa.

Toisessa tutkimuksessa hiilidioksidin lisääminen tornisiiloon vähensi homeiden määrää 20-23 % kosteudessa, mutta ei vähentänyt homeiden määrää suuremmilla viljan kosteuksilla.

On myös todettu mikrobikasvun lisääntyvän viljan kosteuden kasvaessa. Huolimatta suuremmasta hiilidioksidin tuotannosta kosteamassa viljassa ja sen haitallisten pieneliöiden toimintaa estävästä vaikutuksesta, on todettu yli 24 %:n kosteuksisen viljan näytteissä useammin selvää homesienikasvustoa kuin kuivemmassa viljassa. Alle 24 %:n kosteudessa homesienikasvua on todettu, kun varastossa on ollut mukana kuivattua viljaa.

Viljan kosteuden kasvaessa mahdollisuus viljan jäätymiseen kasvaa. Samoin holvautumisriski lisääntyy. Käytännössä on todettu yli 25 % kosteuksisella viljalla purkuruuvin lämpöreleen laukeavan tai hihnan luistavan ruuvikuljettimessa. Myös tornin täyttölietson putken tukkeutuminen on koettu nimenomaan kostealla viljalla ja tornin täyttö hidastuu kosteuden kasvaessa. Purkuvaiheessa märkä vilja saattaa myös tehtaan ohjeiden mukaan jumiuttaa tornin pohjalla pyörivän pyyhkäisyruuvin.Lähteet:

Kuivaamattoman viljan käyttö lihasikoja kasvattavalla tilalla; Palva & Siljander-Rasi; TTS 388; ISBN 9517883552.


Viljan kosteuden tulisi olla 20-25 % ilmatiiviissä säilönnässä.


Esitetyt tutkimustuolokset viittaavat siihen, että kosteuden kasvaessa hiilidioksidin muodostus nopeutuu ja säilöntätulos sen seurauksena paranee 23 % asti. Säilönnän alkuvaiheen hiilidioksidivajausta on mahdollista korvata lisätyllä hiilidioksidilla kosteusalueella 20-23 %.

Mahdollisesti yli 24 %:n kosteudella mikrobitoiminta lisääntyy kokonaisuudessaan. Viljaa pilaava mikrobitoiminta on osa tätä kokonaisuutta. Koska säilönnän alkuvaiheessa hapetonta varastotilaa ei ole saavutettu, eikä hiilidioksidin muodostuminen yli 24 %:n kosteudella juurikaan nopeudu varastossa, lopputuloksena on suurempi viljaa pilaava mikrobitoiminta yli 24 % kosteudella kuin alhaisemmalla kosteudella.

Ottaen huomioon viljan käsiteltävyyden, hiilidioksidilisäyksen säilöntää parantavan vaikutuksen, hapen poispalamisen nopeuden eri kosteuksilla ja sopivan kosteuksisen viljan saatavuuden, tulisi viljan kosteuden olla ilmatiiviissä säilönnässä 20-25 %.